Get In Touch

upoznajte naš tim

Doktor filoloških nauka

Dr Danijel Živković

Osnovne studije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2003. goine i ima dva mastera. Diplomu MBA studija stekao je na frankofonom institutu IFAG (ESFAM), Univerziteta u Nantu, na smeru Menadžment 2005 godine, a drugu Master diplomu stekao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010 godine. Doktorske studije je radio u komentorstvu između Univerziteta Artoa, istraživački centar Grammatica, Francuska i Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju je odbranio pred međunarodnom komisijom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016 godine. Sve predviđene ispite je položio sa prosečnom ocenom 9,75. Do sada je objavio nekoliko stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Radno iskustvo ima od 2003. godine, radio je u mnogim firmama i ima međunarodno iskustvo u poslovanju i u pregovorima. Od 2009. godine radi kao profesor poslovnog francuskog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije – FLV u Novom Sadu i Nišu. U svom dosadašnjem radu pokazao je interesovanje za bavljenje istraživanjima u oblasti interkulturne edukacije i komunikacije, poslovne komunikacije i didaktike jezika za posebne namene. Tečno govori francuski jezik, a služi se engleskim, ruskim, italijanskim i španskim jezikom. Ovde možete pogledati njegov CV na engleskom i CV na francuskom.

Master ekonomista

Žana Živković

Osnovne studije je završila na Akademiji ekonomskih studija – ASEM u Kišinjevu 2003. goine. Sve predviđene ispite je položila je sa prosečnom ocenom 9,26. Diplomu MBA studija stekla je na frankofonom institutu IFAG (ESFAM), Univerziteta u Nantu, na smeru Menadžment 2005 godine. Radila je u više internacionalnih kompanija od 2003. godine i stekla radno iskustvo u međunarodnom poslovanju, prodaji i u pregovorima. Trenutno radi kao spoljni saradnik za francusku firmu Yopak, i zadužena je za međunarodno poslovanje između Kine, Francuske i Bugarske. Tečno govori ruski, francuski, engleski i rumunski jezik.

Master ekolog

Nataša Gavrilović

Osnovne studije biologije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu – PMF, Univerziteta u Nišu 2012. goine. Diplomu Master studija ekologija i zaštita životne sredine stekla je 2015 godine, takođe na Prirodno-matematičkom fakultetu – PMF, Univerziteta u Nišu. Radila je na plantažama i kao professor biologije. U svom dosadašnjem radu pokazala je interesovanje za zaštitu životne sredine, zaštitu voda, očuvanjem lekovitog bilja Stare planine i očuvanjem prirode. Služi se engleskim i francuskim jezikom.

Doktor ekonomskih nauka

Dr Ivana Božić Miljković

Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu u Nišu 1998. godine. Magistrirala je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2010. godine, na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj globalizacije i regionalizacije na spoljnu trgovinu balkanskih zemalja“ i stekla zvanje doktora ekonomskih nauka. Radno iskustvo ima od 2000. godine, radila je u bankarskom sektoru, a zatim na fakultetu izvodila nastavu i ispite na predmetima: Osnovi ekonomije, Međunarodni ekonomski odnosi, Trgovina i Međunarodno poslovno finansiranje, Bankarstvo, Menadžment i Ekonomika turizma. Takođe, ima međunarodno angažovanje i iskustvo, član je u stručnim i naučnim udruženjima, učestvovala je u organizaciji brojnih tribina, gostujućih predavanja i međunarodnih konferencija. Trenutno je zaposlena na Univerzitetu Singidunum. Autor je preko sedamdeset stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim referentnim časopisima. Predmet njenog naučnog interesovanja su međunarodni ekonomski odnosi. Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim jezikom. Detaljniji CV dr Ivane Božić Miljković možete pogledati ovde.

Master psiholog

Kristina Radenković

Osnovne studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Nišu 2014. goine sa prosečnom ocenom 9.36. Diplomu Master psiholog stekla je 2017. godine, takođe na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Nišu sa prosečnom ocenom 9.87. Kao psiholog radila je u Razvojnom savetovalištu, Dom zdravlja, Niš i organizovala je razne kreativne radionice. Učestvovala je na raznim projektima i volontirala na konferencijama primenjene psihologije sa međunarodnim učešćem. Služi se engleskim jezikom. Detaljniji CV Kristine Radenković možete pogledati ovde.

Master ekonomista i privrednik

Saša Petrović

Osnovne studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Nišu 1998. godine. Master studije, smer Međunarodni menadžment završio je 2010. godine takođe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Ima velikog iskustva u radu sa nevladinim organizacijama i udruženjima, bio je saradnik i konsultant u romskoj nevladinoj organizaciji koja se bavi dopunskom edukacijom mladih Roma i njihovoj inkluziji u savremeno društvo. Trenutno je projektni menadžer u nevladinoj organizaciji Azbuki. Učestvovao je u treninzima Erasmus + fondacije i Tempus projektima. Bavio se preduzetništvom i bio je vlasnik ugostiteljske radnje DENIS, pekare i pečenjare. Radio je na pozicijama konsultanta, komercijaliste i menadžera prodaje. Timski jeučestvovao u izradi „biznis planova“ i asistirao pri izradi projekata po FRAMEWORK MATRIX metodi. Ima brojne sertifikate i zahvalnice za učestvovanje na raznim konferencijama, a između ostalog: Sertifikat austrijske TRENKWALDER akademije iz oblasti KORIST OD PRODAJE, Zahvalnicu za uspešnu prezentaciju i učestvovanje na konferenciji „HR-tajne menadžmenta uspešnih kompanija“, Sertifikat „SWOT Learning and Consulting” kompanije o uspešno završenoj obuci za Primenu marketinških alata za male i srednje preduzethike – Marketing menadžer za mala i srednja preduzeća. Pohađao je obuku iz oblasti javnih politika Evropske unije u organizaciji DEPOCEI.Tečno govori engleski i vrlo dobro se služi bugarskim jezikom. Detaljniji CV možete pogledati ovde:

Doktor filoloških nauka

Dr Oana Pastae

Osnovne studije je završila na fakulteta Spiru Haret u Bukureštu, Rumunija, 2001. godine. Master studije završila je 2005. godine na Univerzitetu u Krajovi, Rumunija, a 2011. godine, na Fakultetu za strane jezike i književnosti u Bukureštu, Rumunija, odbranila je doktorsku disertaciju sa ocenom cum laudae. Radno iskustvo ima od 2001. godine, ima međunarodno angažovanje i iskustvo, član je u stručnim i naučnim udruženjima, učestvovala je u organizaciji brojnih tribina, gostujućih predavanja i međunarodnih konferencija. Takođe, ima veliko iskustvo u nevladinom sektoru od 2003. godine, između ostalog u Erasmus + programu. Bila je koordinator međunarodne razmene mladih u Ankari, 2005 godine i 2015. godine Youth Pass, Hope for Children, u Mađarskoj. Trenutno je zaposlena na Univerzitetu Targu Žiju, Rumunija, kao lektor za francuski i engleski jezik i imaTEFL sertifikat izdat od strane EUROPASS-a, Učiteljske Akademije, Firenca, Italija (2017). Autor je preko sedamdeset stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim referentnim časopisima. Tečno govori engleski i francuski jezik. Detaljniji CV dr Oane Paste možete pogledati ovde

Scroll to Top